076-550 33 15 magnus@korprov.nu

Körprovets krav

Utbildad Trafikinspektör förklarar

Trafikinspektören bedömer hela din körning på en skala.

 

Så svaret är ”Nej!  -Du behöver inte köra felfritt för att få ett godkänt körprov.” Men du måste köra tillräckligt bra.
Väldigt många tränar för kort tid, eller tränar in felaktigt beteende under lång tid.

Här vill jag ge er en fingervisning om vad som krävs.

 

Körprovet styrs av paragrafer

Trafikinspektören kommer bedöma din körning utifrån ca hundra paragrafer, som styr precis allt i trafiken och kring körprovet.
Ju högre förståelse du har för paragrafer och ju tydligare du kan följa dessa, desto större är chansen att få godkänt!

Nedan följer ett axplock av fem paragrafer, som ofta resulterar i underkänt körprov:

 

19 §
Bedömningen ska särskilt avse sökandens
1. förmåga att förutse risker och anpassa körningen därefter,
2. uppmärksamhet på annan trafik och på den information som lämnas genom vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar, tecken av polisman och andra anvisningar,
3. förmåga att anpassa hastighet och avstånd till andra fordon med hänsyn till sikt, vägens beskaffenhet och övriga trafikförhållanden,
4. förmåga att använda en körteknik som medför låg bränsleförbrukning, och
5. uppträdande vid
färd i vägkorsning,
färd i cirkulationsplats,
val av körfält och placering av fordonet på vägen,
infart på och avfart från motorväg, motortrafikled landsväg eller liknande,
möte och omkörning,
passerande av järnvägs- och spårvägskorsning, övergångsställe och cykelöverfart, oskyddade trafikanter, parkerade eller stillastående fordon, vägarbete och andra hinder,
vändning och parkering.

2 kap. 1 §
För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.
-En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.
-En vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.

2 §
Avståndet till ett framförvarande fordon skall anpassas så att det inte finns risk för påkörning om det saktar in eller stannar. Avståndet skall också anpassas så att andra trafikanters omkörning underlättas.

 

5 §
Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna. Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder.

15 §
Utöver andra fall som anges särskilt skall förare hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet
1. inom tättbebyggt område,
2. när sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena,
3. vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen,
4. där korsande fordonstrafik kan förekomma,
5. i skarpa kurvor,
6. vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd,
7. vid risk för bländning,
8. vid möte med andra fordon på smala vägar,
9. vid halt väglag,
10. när fordonet närmar sig en spårvagn, en buss eller en skolskjuts som stannats för passagerarnas på- eller avstigning,
11. när fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen,
12. när fordonet närmar sig kreatur på vägen,
13. där vägarbete pågår,
14. förbi en olycksplats, samt
15. vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk.

Ovan är endast ett axplock av fem paragrafer som du som förare är skyldig att kunna och praktiskt tillämpa i din körning.

När du bokar ditt körprov på Trafikverket så säger du att ”Jag kan alla hundra paragrafer och jag ska nu visa det”. Sen kommer inspektören, som studerat alla paragrafer i detalj, bedöma hur väl DU kan alla paragrafer. Utifrån det får du en bedömning om du kunde köra tillräckligt bra (Godkänt) eller om du behöver öva mer.

– Om ditt körprov blir underkänt, så beror det ytterst sällan på just den anledningen du själv tror. Du har gjort betydligt många fler fel, men du har själv inte sett/förstått det.

Varmt välkomna att boka en tid hos mig.

 

Copyright 2022 Körkontroll AB